Crucifix Corner

ccornericon

Crucifix Corner
(to nazwa własna, dosłownie znaczy Narożnik z Krucyfiksem, zobacz na mapie, przeczytaj też Historię High Wood)

In the cornfields speckled poppies glow in a twilight, moving shadows,
From the High Wood the reaper walks,
a harvest to be gathered,
The skylark’s solo fateful cry, the hares alert now scattered,
The pheasant raised by beating drums
in a field prepared for battle

W polach kukurydzy nakrapiane maki błyszczą w półmroku, poruszające się cienie,
Od Wysokiego lasu nadchodzi żniwiarz,
Plon musi być zebrany,
Złowróżbny krzyk skowronka, zające się rozbiegły,
Bażant przestraszony dźwiękiem werbli
na polu przygotowanym do walki

The orders raised at crack of dawn,
the regiment made ready then stood the day beneath a sun,
impatient for their calling,
And now’s the time and now’s the hour
and now’s the chance for glory
The clarion call, the bugles send
the lancers from Crucifix Corner

Wydano rozkazy bladym świtem,
przygotowany pułk cały dzień w słońcu
niecierpliwie czekał na sygnał
I nadszedł czas nadeszła godzina
nadeszła szansa na chwałę
Sygnałem trąbki, odegranym hejnałem
wysłano konnicę z Crucifix Corner

The melody of pounding hooves, their harnesses a jangling,
and up the line the squadrons move
a dark parade assembling
Light horse crossing heavy ground,
trembling trepidation,
the steaming flanks the nervous hearts require no more motivation,
They thread their way cross valley floors*
through shell holes and the fallen,*
impending threats their sabres drawn*
fleeting prayers by Crucifix Corner.

Melodią uderzających kopyt ich brzęczących uprzęży
w szeregu szwadron wyruszył
zebrała się mroczna parada
Lekka jazda konna przekracza ciężki grunt,
drżenie z lęku,
parująca flanka nerwowe serca nie wymagają większej motywacji,
Przedzierają się przez dno doliny*
Między lejami po wybuchach i między umarłym*
Zagrożenie się zbliża, wyciągają swoje miecze*
po cichu modląc się przy Crucifix Corner

Where spent men rise and the wounded cheer at the sight of their salvation,
The hopes and prayers for the breakthrough
promised this conflict will soon be over

Gdzie oszczędzeni mężczyźni powstają a ranni cieszą się na widok ocalenia,
Nadzieje i modlitwy na przełom
obiecano im, że ten konflikt wkrótce się skończy

Leaping hedges, rusting broken wire,
through a maze of desperate trenches,
all around the world explodes
as the barrage gains momentum

Skaczą przez żywopłoty, rdzewiejące połamane druty kolczaste,
przez labirynt zdesperowanych okopów,
cały świat dookoła wybucha
gdy opór nabiera tempa

Shells gouge dark the golden fields,
fresh graves formed in craters;
the shrapnel’s jagged deadly thorns
tear troopers from their chargers
Through this wall of smoke and flame
this lethal iron curtain,
to gain the slope, the woods beyond,
where hunting will be certain

Wybuchające granaty przeorują złote pola,
świeże groby powstają w kraterach;
poszarpane śmiertelne ciernie szrapnela
zdzierają żołnierzy z rumaków
Poprzez tę ścianę dymu i płomieni
tę śmiertelną żelazną kurtynę,
by zdobyć stok, lasy poza nim,
gdzie polowania będą pewne

I’ve seen you through these bloody days
and I’ll see you through another,
I promise you we will meet again
in the shade of crucifix corner.


Wspierałem Cię w tych krwawych dniach**
i będę wspierał w kolejnych,**
Obiecuję ci że znów się spotkamy
w cieniach Crucifix Corner

Like game that’s flushed from standing corn
exposed now in the open,
driven on a tide of fear, outrun, the ranks are broken
Some are stuck with piercing lance others slashed by sabre,
a primal fear engulfs this ancient terror, chill surrender

Niczym zwierzyna spłoszona ze stojącej kukurydzy
narażona teraz na otwartej przestrzeni,
prowadzone falą strachu, rozgonione, szeregi się rozpadły
Niektórzy przebici lancami inni zarżnięci szablami,
Pierwotny lęk pochłania ten starożytny terror, chłód poddania

And now’s the time and now’s the hour
and now’s the chance for glory
We’ll carry the field and the ridge beyond
and break these lines before us
We’ll charge into the open ground
to the valleys barely yonder
They’ll remember when we took the day
when we passed through Crucifix Corner

I nadszedł czas nadeszła godzina
nadeszła szansa na chwałę
Przejdziemy przez pola i wzgórza za nimi
i przełamiemy te linie przed nami
Będziemy szarżować na otwartym terenie
ku ledwo widocznym dolinom
Będą pamiętać dzień
w którym przeszliśmy przez Crucifix Corner

And then the darkness stole the day
Our hopes were dashed the charge was broken
Those who survived returned to Crucifix Corner

A potem ciemność ukradła dzień
Nasze nadzieje zostały roztrzaskane, atak zatrzymany
Ci, którzy przeżyli, wrócili do Crucifix Corner

In the cornfields ripening corpses
sweet in a sunrise moving shadows,
From the High Wood the reaper walked
to a harvest duly gathered,
The skylark’s solo mournful cry
above spirits torn and tattered,
In a new dawn the whistle blows
on a field prepared for battle

W polach kukurydzy dojrzewają ciała
słodkie w umykających cieniach poranka,
Od Wysokiego lasu nadszedł żniwiarz
po plon dobrze zebrany,
Samotny skowronek krzyczy żałobnie
ponad poszarpanymi duszami,
Nowym świtem słychać dźwięk gwizdka
na polu przygotowanym do bitwy

tłumaczył Michał Czacherski

* tych linijek nie wydrukowano w książeczce dołączonej do płyty [dodał i tłumaczył Marek]
** dziękujemy Uli za podpowiedź 🙂

ccornericon2