High Wood

highwoodicon

Wysoki las
(zobacz na mapie)

Chill, break of day, a light frost thawing,
Sun, pale and grey, a spectral morning,
Tractors crawl, horsepower straining,
carve the earth the ploughshares turning

Chłód, świt, lekki szron topnieje
Słońce, blade i szare, widmowy poranek
Pełznące traktory, nadwyrężoną mocą koni mechanicznych
rzeźbią ziemię pługami orząc

The sod that hides where dead men lie,
the lost and fallen of wars gone by
Gathering the iron harvest reminders of their bloody madness
Whose bones in furrows sometimes rise to plead to be identified

Glebę, która ukrywa zmarłych,
straconych i upadłych w minionych wojnach
Zbierając plon żelastwa przypominający ich krwawe szaleństwo
Których kości w bruzdach czasem wynurzają się, by błagać o identyfikację

To join the ranks of comrade soldiers
buried beneath the bleached white crosses
Names and numbers cut in stone,
the regiment they called their home,

Aby dołączyć do szeregów żołnierzy towarzyszy
pochowanych pod białymi krzyżami
Imiona i numery wycięte w kamieniu,
pułk który nazywali domem

The age they reached the day they died,
their memory is all that does survive
In tended graves they rest in peace t
heir battle finally over

Ile lat mieli, gdy zginęli
ich pamięć to wszystko, co ma przetrwać
W zadbanych grobach spoczywają w pokoju
Ich bitwa nareszcie się skończyła

The rolling trembling thunder rides the ridge of Bazentin
Detonations scatter clouds of crows
The treeline offers refuge to the wide eyed startled deer
Launch, plunging through the bracken they head into the shadows of the High Wood

Drżącym grzmotem pioruna przemierzającego Wzgórza Bazentin
Wybuchy rozpraszają chmury wron
Linia drzew zapewnia schronienie w bystrych oczach zaskoczonego jelenia
Wystrzał, przedzierają się przez paproć w kierunku cienia Wysokiego lasu

The oaks majestic standing proud and tall
Holding their position on a landscape lost in time
The roots dug in the sore contested ground
The gnarled and twisted timbers betray the battle scars of yore

Majestatyczne dęby stoją dumnie
Utrzymując pozycje w krajobrazie zaginionym w czasie
Ich korzenie wryte w ból ziemi
Sękate i skręcone drewno zdradza blizny bitwy z zamierzchłych czasów

The wood will rise, the wood will fall,
The circle is unbroken,
The wounds will heal in rings of time,
The circle is unbroken

Las wzrośnie, las upadnie,
Cykl jest nieprzerwany,
Rany zagoją się w odmętach czasu,
Cykl jest nieprzerwany

Half buried in the forest floor decay
Broken rusting weaponry beneath the fallen leaves
The shells that failed still hold their deadly load
Dormant in the undergrowth their promise only stalled

Na wpół pochowane w gnijącym dnie lasu
Połamane rdzewiejące uzbrojenie pod opadłymi liśćmi
Pociski, nigdy niewystrzelone wciąż trzymają śmiertelny ładunek
Drzemiące w zaroślach z wygasłą obietnicą

The wood will rise, the wood will fall,
the circle is unbroken,
the wounds will heal in rings of time,
The circle is unbroken
The wood will rise, the wood will fall,
the circle is unbroken,
the wounds will heal in rings of time,
The circle is unbroken

Las wzrośnie, las upadnie,
Cykl jest nieprzerwany,
Rany zagoją się w odmętach czasu,
Cykl jest nieprzerwany,
Las wzrośnie, las upadnie,
Cykl jest nieprzerwany,
Rany zagoją się w odmętach czasu,
Cykl jest nieprzerwany,

In the darkness of the High Wood
it’s so dense I can hardly breathe,
a stark and muffled silence
I stand alone amongst the trees

W ciemności Wysokiego lasu
Jest tak gęsto że ledwo mogę oddychać,
Całkowicie bezdźwięczna cisza
Stoję samotnie pośród drzew

Are they ghosts or moving shadows,
are they spirits gone before?
Are these the restless souls still wandering,
the ones that were forsaken in the High Wood

Czy to duchy czy ruchome cienie,
Czy to duchy które odeszły wcześniej?
Czy to wciąż wędrujące niespokojne dusze,
te, o których zapomniano w Wysokim lesie

tłumaczył Michał Czacherski