The Gathering

gatheringicon

Zbiórka*

The newspaper headlines were big and bold;
our country was going to war,
To fight for the freedom of nationhood,
to defend us from invading hordes,
The general pointed with steely glare,
delivered the rallying call,
We signed off our lives with a stroke of a pen,
joined our pals in the line
We took the King’s shilling with pride.

Litery w nagłówkach krzyczały, że
nasz kraj wyrusza na bój
Do walki o wolność narodu
do obrony przed hordami najeźdźców,
Generał patrzył wzrokiem twardym jak stal
przemawiał namawiając ochotników
Zrzekliśmy się życia jednym ruchem pióra
dołączyliśmy do kumpli w szeregu
Dumnie wdzialiśmy mundury**

From the towns and the cities we came,
from the fields and the countryside,
the mines and the factories
Volunteers on the square, labourers and unemployed,
clerks and delivery boys
Skirling pipes charge the air, raising the cheering crowd,
casting out any doubts
Victory will soon be assured,
we know God’s on our side at the heart of the gathering

Z miast i miasteczek przyszliśmy
Z pól i ze wsi
Z kopalń i z fabryk
Ochotnicy zebrani na rynku, robotnicy i bezrobotni,
urzędnicy i chłopcy na posyłki
Piszczące dudy przeszywają powietrze, unosząc wiwatujący tłum
przeganiając wszelkie wątpliwości
Zwycięstwo niedługo zostanie zapewnione
wiemy, że Bóg jest z nami w sercu naszej gromady

Farewell to our homes and our families,
Farewell to the lives we once knew
Farewell to our youth and our innocence
We marched off with the band to the promise
of a brave new world

Żegnamy nasze domy i nasze rodziny
Żegnamy życie, jakie znaliśmy
Żegnamy naszą młodość i naszą niewinność
Maszerując z orkiestrą ku obietnicy nowego wspaniałego świata

And I’ll write you a letter each passing day
and I’ll cherish your every reply
I’ll tie them with ribbons and Flanders lace;
hold them close to my heart in a sweet embrace

I będę pisał do Ciebie każdego dnia
I będę uwielbiał każdą Twoją odpowiedź
Zwiążę je wstążką i koronką z Flandrii
będę trzymał na sercu słodko je obejmując

Tell the children that I shall return
laden with medals and dripping with garlands
We’ll sit by the banks of the Tyne
and I’ll regale you with stories of honour and glory
We’ll make up for all the lost time, jig to the fiddles,
and weave the White Willow
In the evening like ferns we’ll entwine,
our bodies surrender we give to the gathering

Powiedz dzieciom, że jeszcze tu wrócę
obładowany medalami i kapiący girlandami
Usiądziemy na brzegu rzeki Tyne
A ja uraczę Cię opowieściami o honorze i sławie
Nadrobimy stracony czas, potańczymy przy dźwięku skrzypek,
spleciemy gałązki wierzby
Wieczorem niczym paprocie się oplączemy
oddając nasze ciała spotkaniu

I’ll long for my home and my family,
I will long for the life I once knew
I’ll long for my youth and my innocence
I’ll long for a brave new world.

Będę tęsknił do domu i rodziny
Będę tęsknił do życia, jakie znałem
Będę tęsknił za młodością i niewinnością
Będę tęsknił za nowym wspaniałym światem

In the holds of the ships out of training camps
From the railheads to trudge open roads
Shouldered rifles on heavy souls
Our fears will add to our load

W ładowniach statków, w obozach szkoleniowych
W wagonach i w marszu po otwartych przestrzeniach
Karabiny na ramionach zmęczonych dusz
Strach sprawi, że staną się jeszcze cięższe

Farewell to our homes and our families,
Farewell to the lives we once knew
Farewell to our youth and our innocence
We marched off with the band,
pals in battalions to the promise of a brave new world
Joining the gathering,
pals in battalions to fight for a brave new world
Pals in battalions, we took the King’s shilling
and paid for a brave new world

Żegnajcie domy i rodziny
Żegnajcie życia, której znaliśmy
Żegnajcie młodości i niewinności
Wyruszyliśmy z orkiestrą
Kumple w batalionach ku obietnicy nowego wspaniałego świata
Dołączyliśmy do zbiórki
Kumple w batalionach do walki o nowy wspaniały świat
Kumple w batalionach, wdzialiśmy mundury
I zapłaciliśmy za nowy wspaniały świat

* tekst opowiada o tworzeniu ochotniczych batalionów; często były to oddzialy stworzone ze znajomych, kolegów, na przykład z jednego miasteczka, z jednej fabryki, organizacji itp., stąd nazwa „pals’ battalions”
** King’s shilling – w XVIII i XIX wieku dzienny żołd szeregowego żołnierza wynosił szylinga; „to take the King’s shilling” to powiedzenie, które oznaczało, że ktoś zgodził się służyć w wojsku