The Leaving

theleavingicon

Odejście

In the gnawing bite of winter;
the winds, bone chilling, howl
Pale skies of swirling snowflakes
lay a shroud upon the ground

W przenikliwym chłodzie zimy
wiatry, ziąb do kości, wycie
blade nieba wirujących płatków śniegu
tworzą całun na powierzchni

To a scarred and shattered landscape
some brief dignity is shown
Where the dead remain unburied
on the dark and blood-stained earth

Pokrytemu bliznami i pogruchotanemu krajobrazowi
dodaje to chwilowej godności
Gdzie zmarli wciąż niepochowani
na ciemnej i poplamionej krwią ziemi

The fronts inch slowly forward the battalions follow on
The new blood marches to the Caissons song
Strangers fill the spaces join the beleaguered rank and file
Resigned to further battles further up the line,

Linia frontu przesuwa się powoli do przodu, za nią idą bataliony
Nowa krew maszeruje śpiewając Caissons Song
Obcy wypełniają puste miejsca, dołączają do oblężonych szeregów
Zrezygnowani oczekują kolejnych bitew po drodze

But the ground will be retaken, the offensives bogging down
Countering attacks they stall and fail
The stalemate still continued
and the guns still took their toll
And the generals counted casualties
as the soldiers vainly fell

Lecz teren zostanie odbity, ofensywy ugrzęzną
Kontrataki zostaną powstrzymane i zawiodą
Pat nadal trwał
a karabiny zbierały swe żniwo
A generałowie liczyli ofiary
gdy żołnierze na próżno ginęli

It had to end, the armies broken
One side had lost but who had won
The ravaged land, the decimation
So hard to bear, the loss and pain

To musiało się skończyć, armie zostały rozbite
Jedna strona przegrała, ale kto wygrał
Spustoszony ląd, zdziesiątkowanie
Tak trudno znieść straty i ból

The men returned, the war was over
The bells rang out, a country cheered
Behind their eyes they stored the horrors
Behind their smiles they hid their fears

Mężczyżni wrócili, wojna się skończyła
Dzwony biły, kraj wiwatował
Przed swoimi oczami wciąż mieli horrory
Za uśmiechami ukrywali strach

The medals and the honours were handed out
to those who served
The letters of condolences were kept
Reminding generations of the sacrifices made
The suffering and the torment
of the men most never knew,

Medale i odznaczenia zostały wręczone
tym, którzy służyli
Listy z kondolencjami zostały zachowane
Przypominają pokoleniom o dokonanych poświęceniach
Cierpienie i udręka
ludzi, których większość nie poznała

Lest we forget

Obyśmy nie zapomnieli