Thistle Alley

thistlealleyicon

Aleja Ostów*

Rockets are flying, signal distress over no man’s land,
With hopes they are fading, splutter and die in a leaden sky,
The wounded resignation, the corpses on the wire,
a frozen tableaux flickers in the light

Rakiety lecą, przywołują udrękę nad ziemią niczyją
Liczymy, że spadną, rozprysną się i zginą na ołowianym niebie
Ranna rezygnacja, zwłoki wiszące na drutach
zamrożone żywe obrazy migoczą w świetle


Flares are falling, chasing the shadows, nervous eyes, huddled in silence,
Hugging the earth, biding time
Motionless as spiders caught out on a killing floor,
muffled picks and shovels hold their still,
Praying for the darkness to return and hide the graves
they are opening,
the graves they are digging

Flary spadają goniąc cienie, nerwowe oczy, stłoczone w milczeniu
Obejmują ziemię, przeczekując czas
Bez ruchu niczym pająki złapane na poziomie śmierci
schowane kilofy i łopaty picks and łopaty leżą nieruchomo
Modlą się o powrót ciemności, która przykryje groby
które otwierają
groby, które kopią

A storm of fire and metal tears the wood asunder,
Shatters stumps of scorched and splintered trees,
Cowering in the mud within the roots, incessant thunder
Tormented shredded souls are torn apart

Burza ognia i metalu rozrywa las na kawałki
Gruchocze kikuty spalonych i rozstrzaskanych drzew
Kulący się w błocie wewnątrz korzeni, nieustanny grzmot
Udręczone postrzępione dusze są rozrywane

Deep beneath the surface the chalk yields to the chisels,
bloodied fingers tear the face away,
Hollowing the chambers along dark stygian tunnels,
hooded candles light the spectres way.

Głęboko pod powierzchnią kreda poddaje się dłutom
zakrwawione palce odrywają twarz
Drążąc komory wzdłuż ciemnych styksowych tuneli
Zasłonięte świece oświetlają drogę upiorom

Dragons crawl the ridges towards
the spires on new horizons
Ploughing through the charnel pits and gore,
The spawn of death’s invention, a victory their burden
The promise stalls and wallows in the mire,

Dragoni czołgają się po grani
ku iglicom na nowych horyzontach
Przedzierają się przez zbiorowe mogiły i zakrzepłą krew
Zasiane ziarno śmierci, zwycięstwo jest ich brzemieniem
Obietnica grzęźnie i topi się w bagnie

High above the stage, a chorus of dark angels,
a circus joins the theatre of war,
The props are in position, fuses primed and ready;
the wires pulse the signal
cue the mine exploding
The graves are opening

Wysoko ponad sceną, chór czarnych aniołów
Cyrk dołączył do teatru wojny
Podpórki (do wyjścia z okopów) są na miejscach, lonty uzbrojone i gotowe
kable ślą sygnał
do wybuchu miny
Groby się otwierają

The dead they are rising, fear haunted faces, gaunt and grey,
Ghosts are gathering, the Danse Macabre, the hellish fray
Heaven above, Thistle Alley below

Umarli, oni wstają, strachem nawiedzone twarze, posępne i szare
Duchy się gromadzą, Danse Macabre, piekielny bój
Niebo na górze, Aleja Ostów w dole

Whistles are blowing, the maxims** are waiting
To carve the flesh, shatter skulls and crush the bone
Guns stuttering relentless rake the lines,
The gas that whispers in the confines of the trenches
To choke the life of those who dare to hide

Gwizdki gwiżdżą, karabiny maszynowe** czekają
By wyciąć mięso, zgruchotać czaszki i zmiażdżyć kości
Działa strzelają bezlitośnie katując linie obronne
Gaz, który szepcze na granicach okopów
By zadławić życie tych, którzy ośmielą się chować

Heaven above, Thistle Alley below
Motionless survivors bloody on the killing floor,
praying for the darkness to return,
Praying for the darkness to return
and hide the graves of the living

Niebo na górze, Aleja Ostów w dole
Nieruchomi ocaleni zakrawieni na poziomie śmierci
modlą się o powrót ciemności
Modlą się o powrót ciemności
I chowają groby żywych

tłumaczył Marek Cieślak

*Aleja Ostów to transzeja wykopana przez szkockich żołnierzy w trakcie bitwy o High Wood. Przeczytaj historię High Wood
** maxim guns to pierwsze karabiny maszynowe, produkowane w Wielkiej Brytanii i używane od 1889 do lat 50. XX wieku (zdjęcie) – dziękuję RudolfTG za podpowiedź